1. Inicio
  2. Inscríbete

Inscríbete

Para concertar unha visita á Escola Galega de Prevención, cubre o seguinte formulario de inscrición e contactaremos contigo.

Formulario de inscripción

[Obrigatorio] Campos Obrigatorios

Datos de contacto
Datos do grupo
Obradoiros de interese [Obrigatorio]

De acordo co establecido pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, e no RD 1720/2007, do 21 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, dou o meu consentimento expreso para que os meus datos sexan incluídos nun ficheiro automatizado/papel do que é titular o Issga coa finalidade de que esta poida desenvolver as súas actividades/prestar os seus servizos. Declaro estar informado sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que poderei exercitar mediante escrito que poderá ser presentado directamente no enderezo da escola ou remitido por correo certificado á Escola Galega de Prevención (Camiño Coto do Coello, 2 - (36812) Rande. Redondela). Asemade autorizo á Escola Galega de Prevención a que utilice os meus datos co obxecto de realizar comunicacións informativas e de promoción das actividades da Escola por calquera medio, incluído o correo electrónico.